Soutenez 5plus.mu

CHERS LECTEURS DE 5plus - dimanche

En raison de la période de confinement, certains de vos points de ventes habituels sont fermés.

Retrouvez l’édition de de 5-Plus dimanche sur le Kiosk digital.

Bonne lecture,

Protégez vous, restez chez vous.

  • Mélasma : ces taches qui font de l’ombre au visage
  • Dans les marmites de Michael Korimbocus
  • Psycho-courrier : «Mon visage me dégoûte»
  • Décès tragique de Vinessen Magon, 20 ans - Sa mère Vimi : «Vaksin kinn touy mo zanfan»
  • Dr Deoraj Caussy : «Les petits sont aussi à risques, il faut les protéger»
  • Mort troublante de Keirah Esther, 15 mois, premier enfant à succomber au virus - Ses proches, entre révolte et chagrin : «Nous réclamons justice pour elle»
  • Noemi Alphonse : la fierté de son coach Jean Marie Bhugeerathee
  • Jean-Alain et Nathalie Alphonse : «Notre fille, notre force de la nature»
  • Elle atteint quatre finales et bat quatre records d’Afrique aux Jeux paralympiques de Tokyo : époustouflante Noemi Alphonse
  • Quatre pêcheurs disparaissent en mer - Les proches de Jovani Jackson : «La situation est de plus en plus angoissante»

Mo apel Boss… Big Boss

Ou ! Wi ou ! Ou kone ki mwa ? Non ou pa kone ? Les mo prezant mwa. Deryer tou sa bann zistwar la drog ou pe tande dernieman la, ena enn kouma mwa. Mo enn marsan lamor. Me pa apel mwa krok mor. Ena apel mwa parin, lot apel mwa baron. Me mwa mo prefer ki apel mwa Big Boss. Parski mo enn bel terib. Mo ena enn ta kas, mo konn enn ta dimounn, ena gran gran dimounn tou, ek mo kapav fer ou gagn enn bel nisa. 

 

Boukou dimounn a zenou devan mwa parski mo ena seki zot pe rode. Mo ena lapoud, mo ena gandia, mo ena sintetik… Seki ou le mo kapav fer ou gagne. Me selman, pa krwar mo pou donn ou sa gratis, biznes se biznes. Ou bizin pey mwa gro biye. Si ou pena, al mars marse. 

 

Parski mwa, mo pa zenere, mo pa onet, mo pa nanye, pourvi mo gagn mo kas. Konsians ? Ki konsians to pe koze ? Mo pena sa mwa. Dimounn pe mor a koz mwa ? Be pa mo problem sa. Si dimounn la anvi pran la drog, so zafer ar li. Sa pa anpes mwa dormi aswar. Pourvi kas pe rantre, pourvi mo pa pe gagn trape. Ou, ou pa pe dormi ? Ou zanfan, ou mari, ou fam inn vinn enn zombi ou bien linn gagn trape ar gard ? Be ki pou fer ? Pou mwa lavi kontinie. 

 

Mwa mo pa kouyon. Mo pa mars ar la drog, mo pa gard la drog kot mwa, mo pa fer transaksion par mo mem, mo pa sali mo lame, mo ena boukou dimounn travay ar mwa, revander, zoke, gard di kor, pret non. Mo lakaz pa enn bel lakaz. Gran sato la pa lor mo non, zoli loto la ousi. Rar rar mo roul ladan, fode pa fer remarke.

 

Mo ena enn biznes normal kot mo blansi mo pake kas. Kot mo reste, tou dimounn kone ki mo trafike me zot pa pou dir nanye, zot per mwa. Tansion retrouv zot lekor dan karo kann ou pa retrouv li ditou. Tou sala mo ena dimounn ki fer sa pou mwa. Zis lapolis ki pa kone ki mo ete. Ou ki fer sanblan pa kone. De tout fason, pa fasil pou resi kwins mwa. An mem tan, ena boukou gard ki mo kamwad, ena mem travay ar mwa, pou gagn enn ti pitay. Pou arondi zot lafin di mwa. 

 

Kas, samem ki mo bondie. Pli mo gagne, pli mo anvi gagne. Mem si mo bizin mars lor boukou kadav. Mem si mo bizin lager ar bann Big Boss ki lor bann lezot sekter. Parski ena boukou isi sa. De pli an pli. Ena konkirans me ena osi pli boukou klian. Bon mo les ou, mo bizin al gete sipa biznes pe deroul korek. Sipa kas ek ladrog pe rantre. Parski mwa mo enn Big Boss. Big Boss res Big Boss. Mem si enn zour mo fini dan prizon, sa pa pou aret mwa. Baro pa aret trafik ladrog.