• Championnat de Rallye Automobile - 2e manche : Consécration de Hashim Maudarbocus-Yohann Anseline
  • Ferme communautaire O’Connor : Pour remettre des familles debout
  • Zoé Laure : Le «nail art», sa passion, son métier
  • Construis-moi un «lodge» 100 % écolo
  • Jasmine Toulouse veut réveiller les consciences
  • Porté disparu depuis trois jours, il est retrouvé à Gris-Gris | Firdosh Jahoor : «Zot pou konn la verite mardi»
  • José Moirt : «Un Budget, ce n’est pas faire des cadeaux»
  • Hippisme 13e journée | Cool At Heart : message reçu 5 sur 5
  • Chez Fernand Bistrot : Une nouvelle adresse appétissante et gourmande
  • Aux assises : Roshan Doobraz écope de 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse

Krouink : «Mo pare mwa, eski zot pare zot ?»

Dans le cadre de l’événement marquant les 101 jours avant les Jeux des îles, nous avons sollicité Krouink, la mascotte de 2019, pour un entretien. Le sympathique cateau vert ne passe pas inaperçu depuis qu’il a fait son apparition dans le paysage sportif. Sollicité de toutes parts, il a quand même trouvé un moment pour nous accorder un entretien dans sa langue maternelle qui est le kreol morisien.

Ki pozision ?

Mari dan bien ! Travay-la pe deroule lor terin, lafiev pe monte, zwe de zil pe vini… Nou pe pran nou anvol… Bare ala nou vini…

 

Biento 100 zour avan zwe de zil. To pare ?

Maaaari pare… Exsite net… Mo pe Krouinker kat kote… Mo pare mwa, eski zot pare zot ?

 

Kouma latourne pe pase dan pei ?

Etaaaaa ! Mari top net… Nou pe zwenn enn pake dimounn lor terin avek nou bann anbasad-er, enn pake zenes, etidian, paran, morisien tou laz, nou pe kouver rezion par rezion… Bann-la pe akeyir mwa kouma enn vedet…. L’anbians a fon lor zwe de zil
mo dir twa…

 

Ki to panse lor zot lakey ?

Mo mari touse par zot akey… Mari zanti… Zot akapar mwa pou pran foto… Mo sagrin mo lezel tro gran pa kapav sign autograf….

 

Eski li fatigan fer letour pei ?

Non do. Motivasion top… Pa santi okenn fatig okontrer nou motive pou zwenn ankor plis dimounn…

 

Kot to gagn sa kouraz-la ?

To kone mo ti pou disparet dan sa pei-la… Bann-la finn protez mo lespes… Mo ena enn rekonesans anver mo pei… Mo kouraz apel patriotism…

 

Saler pa tro fatig twa ?

Wi be ki pou fer… Letan-la ki koumsa… Mo adapte fasilman…

 

Ki to fer kan to lib ?

Mo anvol inpe partou, mo al dan bwa, gorz larivier nwar, get inpe partou si nou lanvi-ronnman pe proteze, si nou kamarad zwazo pe gagn bon tretman, fer pran konsians ki nou bizin protez nou lanatir, ek aret polision…

 

Ki finn fer twa plezir depi to kot nou ?

Mo kontak avek dimounn… Partou sourir ek kontantman bann zanfan, motivasion ek ferver bann Morisien pou zwe de zil… Tou sa la donn mwa enn gran lespwar pou mo pei… Fer mwa resanti enn gran fierte pou lil Moris…

 

Ki to kontan manze ?

Ti lagrin may… Pa dir personn… Agrikiltir pou tay mo kart !

 

To ena enn sante ki met twa dan lanbians ?

Bare ala nou vini… Mo finn mari dehanse lor sa lamizik-la fffooouuff… Mo fier mo konn dans sega….

 

Kan to fer enn “one bird show” ?

Sitan mo popilarite pe monte mo pe tann dir bel bel prodikter pe rod mwa pou fer spektak…. Me mo spektak se zwe de zil, ala kot mo one bird show…

 

To inn fini zwenn Tizan ek Momo ?

Wi nou finn zwenn… Bann-la finn rakont mwa zot zwe de zil… Extraaa sa mo baba. Mari zoli pou tande… Enn pake tiyo bann-la finn donn mwa avek tou zot sipor pou edision 2019… Mersi Tizan ek Momo….

 

Kan to refer enn letour dan elikopter ?

Heeee mari serye sa promnad-la… Komandan-la finn invit mwa ankor, lerla mo finn invit li fer enn balad lor mo ledo… Li pa finn rann mwa enn repons… Mo krwar linn inpe per…

 

Pandan to latourne, to finn fer boukou kamarad, tonn osi gagn bann demann maryaz ?

Enn pake….

 

To ena enn tikopinn ? Kouma li apele ?

Wi mo gard so nom sekre… Enn kantite zalouzi pou fer si mo donn so nom…

 

Ki laz to ena ?

Mo ankor bien «vert»… Gete oumem !

 

To pe fer boukou sorti. Eski to prepar twa fizikman ?

Toulezour lor terin mo pe bat dan gos ek dan drwat… Enn top experyans sa… Mo bien an form !

 

Ki to panse lor nou bann sportif ?

Mo panse bann-la pou fer enn extra bon performans dan sa zwe de zil-la… Aleeeeeeee Moris !!!

 

Ki to pe prepare pou to prosin sorti ?

Bel sirpriz… Pa kapav dir… Vinn gete zot pou kontan !

 

To ena enn mesaz pou bann Morisien ?

Nou tou bizin partisipe dan zwe de zil, vinn lor stad, vinn siport bann sportif, vinn amize… Pei bizin zot, met tou diferans de kote, nou met nou pei an avan, nou bizin fier nou pei ek nou atlet… Anou fer sa zwe de zil-la enn gran sikse !