• La Croix Rouge : S’engager, symbole de solidarité et d’humanité
  • JIOI 2019 : Les entraîneurs boostés par leur cash prize
  • Gaia Succulents | Ektah Maha : une succulente... passion
  • Basco Raphael et son amour de «Lamizik»
  • Jin Fei : À la découverte de l’Eden Garden Square
  • Sufyaan Aubeeluck : De juriste à fabricant de bijoux
  • Hippisme 22e journée | Wall Tag persiste et signe !
  • Consommateurs, à vos «eco-bags» !
  • Oliver Thomas : «Les Mauriciens sont fatigués de retrouver les mêmes visages, les mêmes personnes sur l’échiquier politique»
  • MBC : la chaise musicale se poursuit

«Tou, tou, tou pou nou toutou...»

FRANCESCA JHABEEMISSUR-DUCASSE

Une plume qui fait sourire. Mais qui pousse, également, à la réflexion ! Des expressions bien de chez nous et des histoires qui nous parlent. Sur son blog, Francesca Jhabeemissur-Ducasse, enseignante de kreol morisien, fait jouer les mots avec saveur en kreol et/ou en français. Vous pouvez retrouver ses publications ici : http://bit.ly/2g97W3B.

Woof ! Woof ! E wi, mo bann lamour ! Zot fet zordi. Zordi le 26 out, enn zour extra spesial pou zot parski se Zourne internasional lisien atraver lemond. Se enn lokazion pou rapel sa lien extraordiner ek inik ki existe ant bann imin ek bann toutou depi boukou lane. Ek ousi fer nou reflesi lor bann problem ki boukou lisien ankor pe sibir kouma maladi, abandon, maltretans ek malnitrision.

 

Azordi bann toutou finn gagn enn pli gran stati ki sinp gardien lakour. Zot finn vinn bann vre kamarad ek souvan plis ki fami, otan pou zanfan ki pou seki pli gran. Enn konfidan pou sertin, enn konpagnon pou lezot. Lamour ki partaze, konplisite ek relasion ki kre, enn zafer ki pa kapav explike. Ena boukou ki pa konpran sa, ena trouv sa bizar. Pa remark ki manke me mo prefer pa site. Me pou seki kontan, sak ti zafer konte : enn ti regar, enn ti figir pov diab, enn ti kout lalang lor figir. Ler li poz latet lor to lazam, vir lor so ledo pou to kares so vant ou grat to lame pou to donn li enn ti bout gato. Boukou bann sign, bann zes ki exprim sa lien spesial ek mazik la. (…)

 

Zordizour, pou boukou toutou, lavi finn sanze. Nepli atase avek gro lasenn anba pie tamarin, dan lapli, soley avek enn bol manze lavey. Aster dimounn konn apresie ek pran plezir okip zot, pas letan pou zwe ek zot, fer kalin. Tret zot kouma bann ti prins ek ti prinses. Ena ki dormi lor lili ek zot met, lezot dan bann zoli ti lakaz, lor molton, dan panie. Zot manz bann bon ti manze ekilibre, bengn dan benwar, al fer twaletaz ek bann ti balad dan loto ek fer fet laniverser. Seki anvi vinn pli kokas met ti linz, baret ek zoli kolie. Zot bienet ek lasante finn vinn enn priorite. Bann kabine veteriner full : vaksin, tretman kont lever ou karapat, parfwa mem loperasion kan neseser. Enn sinp ti bobo, gagn traka, sot dan loto amenn konsilte. E dan lasal datant, an-atandan nou tour, nou rant kamarad avek bann lezot met, nou aprann plis lor lezot ras lisien, partaz bann ti anekdot ek bann ti konsey bien itil.

 

Si boukou lisien pe resi viv enn ti lavi kool, malerezman ankor ena boukou ti malere ki pena sa sans-la. Me erezman kiksoz pe koumans sanze avek bann kanpagn ki diferan asosiasion pe fer pou sansibiliz dimounn lor problem lisien eran. Ena ousi bann diferan paz lor rezo sosio ki permet protez ek adopte bann lisien, bann ti mesaz «Fer tansion kamion MSAW» dan tel landrwa ek bann dimounn gran leker kouma La «Belle» de Sable Noir ki donn zot enn fwaye. Sa fer plezir pou trouv solidarite bann Morisien ek li rasiran ki ankor ena bon dimounn ki anvi donn nou bann ti kamarad 4 papat enn meyer lavi. Li ankourazan pou trouve ki mantalite pe sanze. Parski nou pa get ni zot ras, ni zot kouler, ni zot groser, sak toutou merit lamour ek enn fami.

 


 

Écrivez-nous ! Un coup de gueule ? Un cri du cœur ? Une envie de partager, d’expliquer, de raconter ? À vos claviers (ou stylos !), cette rubrique est à vous. Le format ? 500 mots maximum. Comment procéder ? Envoyez-nous vos propositions aux adresses mails suivantes : [email protected], [email protected]. Ou par voie postale : 5-Plus dimanche, 3, rue des Oursins, Baie-du-Tombeau. N’oubliez pas de nous fournir ces détails importants : votre nom et votre numéro de téléphone. Au plaisir de vous lire !